Facebook LinkedIn Email Pinterest Twitter Instagram YouTube Icon Navigation Search Icon Main Search Icon Video Play Icon Audio Play Icon Headphones Icon Plus Icon Minus Icon Check Icon Print Icon Note Icon Heart Icon Filled Heart Icon Single Arrow Icon Double Arrow Icon Hamburger Icon TV Icon Close Icon Sorted Hamburger/Search Icon

Christine Alexander

Christine Alexander is the web producer at Fine Gardening Magazine.