Gardeners often lament that they feel intimidated about pronouncing the Latin names of plants. Keep in mind that pronunciation in any language is not always a hard-and-fast matter. If you can’t remember the preferred pronunciation of a plant name, just do your best—and say it with conviction!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Eccremocarpus scaber
(ek-rem-oh-KAR-pus SKAY-ber)
Echeveria
(ek-eh-VER-ee-ah)
Echeveria elegans
(ek-eh-VER-ee-ah EL-eh-ganz)
Echinacea
(eh-kih-NAY-shah)
Echinacea angustifolia
(eh-kih-NAY-shah an-gus-tih-FOE-lee-ah)
Echinacea pallida
(eh-kih-NAY-shah PAL-ih-duh)
Echinacea paradoxa
(eh-kih-NAY-shah pare-ah-DOKS-ah)
Echinacea purpurea
(eh-kih-NAY-shah per-per-EE-ah)
Echinacea tennesseensis
(eh-kih-NAY-shah ten-ess-ee-EN-sis)
Echinocactus grusonii
(eh-kih-no-KAK-tus grew-SO-nee-eye)
Echinops
(EH-kih-nops)
Echinops bannaticus
(EH-kih-nops bah-NAT-ih-kus)
Echinops ritro
(EH-kih-nops RIT-tro)
Echium
(EK-ee-um)
Edgeworthia chrysantha
(edj-WORTH-ee-ah kris-AN-thah)
Edgeworthia papyrifera
(edj-WORTH-ee-ah pap-ih-RIF-er-ah)
Elaeagnus pungens
(el-ee-AG-nus PUN-jenz)
Elaeagnus umbellata
(el-ee-AG-nus um-bell-AY-tah)
Eleutherococcus sieboldianus
(eh-lew-ther-oh-KOK-us see-bold-ee-AY-nus)
Elsholtzia stauntonii
(el-SHOLTZ-ee-ah ston-TONE-ee-eye)
Elymus arenarius
(el-EE-mus ar-en-AR-ee-us)
Emilia
(em-EE-lee-ah)
Emilia coccinea
(em-EE-lee-ah kok-SIN-ee-ah)
Emilia javanica
(em-EE-lee-ah jah-VAN-ih-kah)
Enkianthus
(en-kee-AN-thus)
Enkianthus campanulatus
(en-kee-AN-thus kam-pan-yew-LAY-tus)
Enkianthus perulatus
(en-kee-AN-thus pair-oo-LAY-tus)
Ensete ventricosum
(en-SET-ay ven-trih-KOE-sum)
Ephedra
(ef-ED-drah)
Ephedra equisetina
(ef-ED-drah ek-wih-seh-TEE-nah)
Epilobium angustifolium
(ep-il-LOW-bee-um an-gus-tih-FOE-lee-um)
Epimedium
(ep-ih-MEE-dee-um)
Epimedium grandiflorum
(ep-ih-MEE-dee-um gran-dih-FLOOR-um)
Epimedium stellulatum
(ep-ih-MEE-dee-um stel-LAY-tum)
Epimedium X rubrum
(ep-ih-MEE-dee-um ex ROO-brum)
Epimedium X versicolor
(ep-ih-MEE-dee-um ex VERS-ih-kul-or)