Gardeners often lament that they feel intimidated about pronouncing the Latin names of plants. Keep in mind that pronunciation in any language is not always a hard-and-fast matter. If you can’t remember the preferred pronunciation of a plant name, just do your best—and say it with conviction!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Heliopsis helianthoides
(hee-lee-OP-sis hee-lee-an-THOY-deez)
Heliotropium arborescens
(hee-lee-oh-TRO-pee-um ar-bor-RES-senz)
Helleborus
(hel-LEB-or-us)
Helleborus argutifolius
(hel-LEB-or-us ar-goo-tih-FOE-lee-us)
Helleborus foetidus
(hel-LEB-or-us FET-ih-dus)
Helleborus niger
(hel-LEB-or-us NY-ger)
Helleborus odorous
(hel-LEB-or-us OH-dor-us)
Helleborus orientalis
(hel-LEB-or-us or-ee-en-TALL-iss)
Helleborus X hybridus
(hel-LEB-or-us ex HY-brid-us)
Helleborus X sternii
(hel-LEB-or-us ex STERN-ee-eye)
Hemerocallis
(hem-er-oh-KAL-iss)
Hemerocallis flava
(hem-er-oh-KAL-iss FLAY-vah)
Hemerocallis fulva
(hem-er-oh-KAL-iss FULL-vah)
Hemerocallis lilioasphodelus
(hem-er-oh-KAL-iss lil-ee-oh-ass-foe-DEL-us)
Hepatica acutiloba
(heh-PAT-ih-kah ah-kew-tih-LO-bah)
Heptacodium
(hep-tah-KOE-dee-um)
Heptacodium miconioides
(hep-tah-KOE-dee-um my-kon-ee-OY-deez)
Heracleum mantegazzianum
(her-ah-KLEE-um man-teh-gaz-ee-AY-num)
Hesperaloe parviflora
(hess-per-AL-oh par-vih-FLOOR-ah)
Hesperis matronalis
(HESS-per-iss mah-tron-AL-iss)
Heteromeles arbutifolia
(het-er-oh-MEE-leez ar-bew-tih-FOE-lee-ah)
Heterotheca villosa
(het-er-oh-THEE-kah vil-LOW-sah)
Heuchera
(HEW-ker-ah)
Heuchera americana
(HEW-ker-ah ah-mer-ih-KAY-nah)
Heuchera micrantha
(HEW-ker-ah my-KRAN-thah)
Heuchera micrantha var. diversifolia
(HEW-ker-ah my-KRAN-thah variety dy-ver-sih-FOE-lee-ah)
Heuchera sanguinea
(HEW-ker-ah san-GWIN-ee-ah)
Heuchera villosa
(HEW-ker-ah vil-LOW-sah)
Heuchera X brizoides
(HEW-ker-ah ex briz-OY-deez)
Hibiscus
(hy-BIS-kus)
Hibiscus acetosella
(hy-BIS-kus ass-eh-TOE-sell-ah)
Hibiscus moscheutos
(hy-BIS-kus mos-KEW-tos)
Hibiscus rosa sinensis
(hy-BIS-kus roe-sah-sih-NEN-sis)
Hibiscus syriacus
(hy-BIS-kus seer-ee-AY-kus)
Hibiscus trionum
(hy-BIS-kus try-OH-num)
Himalayacalamus falconeri
(him-ah-lay-ah-KAL-ih-mus fal-KONE-er-eye)