Gardeners often lament that they feel intimidated about pronouncing the Latin names of plants. Keep in mind that pronunciation in any language is not always a hard-and-fast matter. If you can’t remember the preferred pronunciation of a plant name, just do your best—and say it with conviction!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Habranthus
(ha-BRAN-thus)
Habranthus robustus
(ha-BRAN-thus roe-BUS-tus)
Hakea
(HAK-ee-ah)
Hakea laurina
(HAK-ee-ah lor-EE-nah)
Hakonechloa macra
(hak-on-eh-KLO-ah MAK-rah)
Hamamelis
(ham-ah-MAY-lis)
Hamamelis japonica
(ham-ah-MAY-lis jah-PON-ih-kah)
Hamamelis mollis
(ham-ah-MAY-lis MAWL-iss)
Hamamelis virginiana
(ham-ah-MAY-lis ver-jin-ee-AY-nah)
Hamamelis X intermedia
(ham-ah-MAY-lis ex in-ter-MEE-dee-ah)
Hamelia patens
(ham-EL-ee-ah PAT-enz)
Hardenbergia violacea
(har-den-BER-gee-ah vy-oh-LAY-see-ah)
Hebe
(HEE-bee)
Hebe buxifolia
(HEE-bee buks-ih-FOE-lee-ah)
Hebe ochracea
(HEE-bee oh-KRAY-see-ah)
Hebe odora
(HEE-bee OH-dor-ah)
Hebe pinguifolia
(HEE-bee pin-gwih-FOE-lee-ah)
Hedera
(HED-er-ah)
Hedera helix
(HED-er-ah HEE-lix)
Hedychium coronarium
(hed-IK-ee-um kor-on-AIR-ee-um)
Helenium
(heh-LEE-nee-um)
Helenium autumnale
(heh-LEE-nee-um ot-um-NAL-ee)
Helianthemum
(hee-lee-AN-them-um)
Helianthus
(hee-lee-AN-thus)
Helianthus angustifolius
(hee-lee-AN-thus an-gus-tih-FOE-lee-us)
Helianthus annuus
(hee-lee-AN-thus AN-yew-us)
Helianthus debilis
(hee-lee-AN-thus DEB-il-iss)
Helianthus divaricatus
(hee-lee-AN-thus div-air-ih-KAY-tus)
Helianthus grosse serratus
(hee-lee-AN-thus gross-ee-ser-RAY-tus)
Helianthus maximiliani
(hee-lee-AN-thus maks-ih-mil-ee-AH-nee)
Helianthus salicifolius
(hee-lee-AN-thus sah-lih-sih-FOE-lee-us)
Helichrysum italicum
(hel-ih-KRY-sum ih-TAL-ih-kum)
Helichrysum petiolare
(hel-ih-KRY-sum pet-ee-oh-LAR-ee)
Helichrysum serotinum
(hel-ih-KRY-sum ser-oh-TY-num)
Heliconia bourgaeana
(hel-ih-KOE-nee-ah bor-jee-AY-nah)
Helictotrichon sempervirens
(hel-ik-toe-TRY-kon sem-per-VEER-enz)